การสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยท่านผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และรองผู้อำนวยการเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้พบปะและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ
คลิกดูภาพกิจกรรม