การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ห้องเรียนปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ห้องเรียนปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และวันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ณ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยท่านผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และรองผู้อำนวยการเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้พบปะและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ และได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้มาตรวจเยี่ยมการสอบของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เนื่องจากสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด