การรับหนังสือเรียนและสมุดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕, ๖ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การรับหนังสือเรียนและสมุดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕, ๖ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ