การรายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การรายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยท่านผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย และคณะครูที่ปรึกษาให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน