การมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

การมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช
๑. นายอภิชาติ จันทร์ทอง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
๒. นายวิชัย ราชธานี โรงเรียนทรายขาววิทยา
๓. นายอนันต์ แดงเรือง โรงเรียนชะอวด
๔. นางดวงพร แซ่แต้ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
๕. นางภาวิณี ชัยสงคราม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
๖. นายสายันท์ นิธิสกุลกาญจน์ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
๗. นายภาวินทร์ ณ พัทลุง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ในนามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 👏👏👏

ดาวน์โหลดไฟล์