ประชุมทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดประชุมทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์