มอบสมาร์ทโฟนให้กับนักเรียนที่ไม่พร้อมด้านอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานผู้อำนวยการ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นางกันยารัตน์ โชติธรรมโม ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓๐๑ คุณครูสุนันทา วงศ์เมฆ คุณครูวรวุฒิ ฐาปนภาคย์ ครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมมอบสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ oppo รุ่น A54 ราคา ๕,๙๙๙ บาท ที่ได้จากเงินสนับสนุนร่วมด้วยช่วยกันจากผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓๐๑ ให้กับเด็กชายธัญยวี ขุนทนะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓๐๑ โดยมีนายศรัญ ขุนทนะ ผู้ปกครองนักเรียนร่วมรับมอบ เพื่อให้นักเรียนได้มีอุปกรณ์สื่อการเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพครบถ้วน
ขอขอบคุณน้ำใจไมตรีจากท่านผู้ปกครองนักเรียน ผู้ประสานงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนการสอน แม้จะเป็นช่วงวิกฤต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเฉพาะนักเรียนที่ขาดแคลนด้านอุปกรณ์สื่อการเรียน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดไฟล์