ขอแสดงความยินดีกับนางสาวคุนัญญา ประมุข ที่ได้รับการพิจารณาเป็น “Thai Smart Children ” ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวคุนัญญา ประมุข  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓๑๓  ที่ได้รับการพิจารณาเป็น “Thai Smart Children ” ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
เป็นผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างมีคุณภาพ The Global Citizen”  เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔
จากสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

ดาวน์โหลดไฟล์