โครงการ “บอกเล่าเก้าสิบ ชวนครูภาษาไทยมากระซิบให้น้องฟัง”

คุณครูแซมบุปผา บัณฑิต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ “บอกเล่าเก้าสิบ ชวนครูภาษาไทยมากระซิบให้น้องฟัง” วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Google Meet โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในยุค New Normal และเพื่อให้นิสิตนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในยุค New Normal ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป
จัดโดย : สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลดไฟล์