“คารวาจารย์ กษิณา กัลยาณีฯ เชิดชูครูดีด้วยหัวใจ”

“คารวาจารย์ กษิณา กัลยาณีฯ เชิดชูครูดีด้วยหัวใจ”
– ครูมยุรี ถาวระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– ครูสุมณฑา มีสุนทร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
– ครูสายใจ สังข์บัว
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
– ครูพวงเพ็ชร์ ขุนชำนาญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนฯ กระทำพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ (เฉพาะตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนฯ จะกระทำพิธีเป็นการภายในเท่านั้น) ทั้งนี้เพื่อยึดหลักมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-๑๙ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์