การทดสอบความรู้ทางเคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ร่วมกับ The Australian Chemical Institute ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ทางเคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้เข้าสอบทั้งหมด ๓๙ คน ๗ ห้องสอบ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์