พิธีแสดงมุทิตาจิต “คารวาจารย์ กษิณา กัลยาณีฯ เชิดชูครูดีด้วยหัวใจ”

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต “คารวาจารย์ กษิณา กัลยาณีฯ เชิดชูครูดีด้วยหัวใจ” แด่คุณครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย คุณครูมยุรี ถาวระ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณครูสุมณฑา มีสุนทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คุณครูสายใจ สังข์บัว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คุณครูพวงเพ็ชร์ ขุนชำนาญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดี ความตั้งใจ อุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ
ซึ่งในปีนี้โรงเรียนได้จัดเป็นการภายใน พิธีการเป็นไปอย่างกระชับ ยึดหลักมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
คลิกดูภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์