ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๘ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช มอบเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๘ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช นำโดยนายสมพงค์ เดชสุรางค์ นายกสมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช นำเงินรายได้จากกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล “กัลยาณีฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๓” (DISCO PARTY RUN) มอบเงินสนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน “เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำสังคม” จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของโรงเรียน และเพื่อการดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และรองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ

ดาวน์โหลดไฟล์