การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (pfizer) ให้กับนักเรียน ม.๔ – ม.๖ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (pfizer) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากรและผู้ปกครอง ก่อนที่จะเปิดเรียน (Onsite) ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง)

ดาวน์โหลดไฟล์