ผู้บริหารและบุคลากร สพม.เพชรบุรี ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนางาน โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐานเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การจัดการศึกษาออนไลน์ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  และสักการะอนุสาวรีย์ศรีปราชญ์ เยี่ยมชมและศึกษาประวัติความเป็นมาของสระล้างดาบศรีปราชญ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ

ดาวน์โหลดไฟล์