การประชุมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดประชุมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และการประเมินผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาของข้าราชการครู – ผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ ๑๙ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเตรียมการให้ครูได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ โดยผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม

ดาวน์โหลดไฟล์