การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบแนวนโยบายของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนา แก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง การแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าด้านการจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และการเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
คลิกดูภาพกิจกรรม
https://youtu.be/n7Edocxx9iA

ดาวน์โหลดไฟล์