การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (pfizer) นักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (pfizer) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากรและผู้ปกครอง วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง)

ดาวน์โหลดไฟล์