การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๔
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา เชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง และขับเคลื่อนโครงการของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์