แนวทางการจัดการเรียนรู้และการผลิตสื่อที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ ๒๑

คุณครูกนกวรรณ ลีพรหมมา (ครูบุ๋ม) และคุณครูกฤษณา นินทรกิจ (ครูอูม) ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นวิทยากรในหัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนรู้และการผลิตสื่อที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ ๒๑” โดยอบรมให้ครูกลุ่มแกนนำจำนวน ๓ โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

ดาวน์โหลดไฟล์