การอบรม “การสร้างสื่อวิดีโอการสอน” งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

การอบรม “การสร้างสื่อวิดีโอการสอน” งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช แบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ดาวน์โหลดไฟล์