มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ “ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)” ในการดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดไฟล์