การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Google Apps Script การทำแบบทดสอบ เกียรติบัตรออนไลน์ และการทำระบบข้อมูลออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Google Apps Script การทำแบบทดสอบ เกียรติบัตรออนไลน์ และการทำระบบข้อมูลออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 -17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ขอขอบคุณภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน