ประชุม Google Meet เพื่อฟังแนวทางการเชิญนักเรียนเข้ากลุ่ม Classroom กิจกรรม ลวร เพื่อป้องกันนักเรียนเข้าผิดห้อง

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ประชุม Google Meet เพื่อฟังแนวทางการเชิญนักเรียนเข้ากลุ่ม Classroom กิจกรรม ลวร เพื่อป้องกันนักเรียนเข้าผิดห้อง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม เวลา 19.00 น.