อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยี AI และการสร้างสื่อ AI บนโปรแกรมพื้นฐาน

วันที่ 14 สิงหาคม 2566 นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยี AI และการสร้างสื่อ AI บนโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับบุคลากรในโรงเรียนและในกลุ่มเครือข่ายกัลยาณี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ตามนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) เพื่อเป็นศูนย์อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และได้พัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย (Active Learning) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

ที่มา : กฤษณา/ภาพและข่าว
งานประชาสัมพันธ์กัลยาณีฯ