แบบทดสอบออนไลน์ตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไป
ร่วมเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์
เพื่อรับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ✍️
?#กิจกรรมตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์
เนื่องในโอกาสงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
?แบบทดสอบออนไลน์ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
เปิดทำแบบทดสอบ 17 – 18 ส.ค. 64
(แบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ )

✅ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล?

?เข้าทำแบบทดสอบได้ที่ https://forms.gle/RGQBU4F2qrGNZL856