innovation

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักเรียน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรม การจัดการศึกษา ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ. โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาของเด็กและนักเรียนให้เป็นนักคิด  นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จึงขอให้สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ส่งเสริมให้โรงเรียนที่สนใจในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ. ในปีการศึกษา 2565  ตามแผนปฏิบัติการดำเนินงาน กำหนดระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมรายละเอียดเอกสารดังนี้

1. การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ ภายใต้หัวข้อ Inventions for Sustainable Development Project

2. การประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ Science for Sustainable Development
ระดับชั้น ม.ต้น 5 ผลงาน ม.ปลาย 5 ผลงาน

เนื่องจากการประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำกัดการส่งผลงานโรงเรียนละไม่เกิน 10 ผลงาน
จึงต้องมีการคัดเลือกผลงานเป็นตัวแทนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชส่งเข้าแข่งขันต่อไป
– กำหนดส่งผลงานถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
-ประกาศผล 24 กุมภาพันธ์


ครูภัททิยะ จันทร์อุดม ผู้ประสานงาน การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ อีเมล : pattiya.c@kanlayanee.ac.th
ครูธเนศ หาญใจ ผู้ประสานงานการประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีเมล : thanate.h@kanlayanee.ac.th