กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

11 พฤษภาคม 2566 แบบบันทึกรายงานกิจกรรมโฮมรูมปี 2566
3 พฤษภาคม 2566 ในวันจันทร์ที่ 8 พ.ค. 66 ตรวจผม เครื่องแต่งกายและวินัยพื้นฐานนักเรียนทุกระดับชั้น
25 เมษายน 2566 กำหนดการและหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
11 เมษายน 2566 ระเบียบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ว่าด้วยคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ.2566
11 เมษายน 2566 ระเบียบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2566
11 เมษายน 2566 ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง แนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตนสำหรับนักเรียน พ.ศ.2566
11 เมษายน 2566 ระเบียบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ว่าด้วยแนวปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. 2566
11 เมษายน 2566 ระเบียบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566
18 เมษายน 2565 การปักชุดนักเรียนและชุดพละ
7 เมษายน 2565 ตัวอย่างทรงผมและการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
1 2
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช