การงานอาชีพ

ว่าที่ร.ต เกรียงไกร สิทธิพงศ์
ครูชำนาญการ
วทม.คุรุศาสตร์พืชสวน
นายศักดิ์ นนทเภท
ครูชำนาญการ
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
นางกฤติยา หนูวุ่น
ครูชำนาญการ
บธ.บ.การบัญชี
 นางสุภางค์ ธรรมชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์
นางจิรนันท์  ทองขาวบัว
ครูชำนาญการพิเศษ
บธ.บ.การเงินและการธนาคาร
นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา
ครูชำนาญการ
ศศ.ม.บริหารการศึกษา
นายวรวุฒิ ฐาปนภาคย์
ครูชำนาญการ
บธ.บ.การบริหารทั่วไป
 นายภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์
ครูผู้ช่วย
วทบ.วิทยาศาสตร์การเกษตร์
นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ศึกษา
นางอรัญญา สังเส้ง  
ครูชำนาญการ
ศศ.ม.บริหารการศึกษา
นางวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์
ครูชำนาญการ
ค.บ.เกษตรศาสตร์
นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.ม.บริหารการศึกษา
น.ส.เสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์
ครู
บธ.บ.บัญชี
นางสุชาดา  สุขแก้ว 
ครู
บธ.บ.การบัญชี
นางอุดมลักษณ์  เรืองนิ่ม
ครูผู้ช่วย
ศศบ.บรรณารักษ์ศาสตร์
นายเสรี แซ่ตั่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช