กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางพัชรี ชูกลิ่น 
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.จิตวิทยา
 นางปลื้มจิตต์ ไชยกำจร 
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.การแนะแนว
นางสาวสุดที่รัก สัญพิบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว
นางสาวชุติมา คำแก้ว
ครูชำนาญการ
กษม.การบริหารการศึกษา
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช