บุคลากรทางการศึกษา

 นางศศิกาญจน์ ชาญศิลป์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ