ภาษาต่างประเทศ

นางสาวฐิตารีย์ จันทรศร
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
 นางวรรณา คงแป้น
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
นางขวัญฤทัย วัฒนกุล
ครูชำนาญการ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 นางระพีภรณ์ ทองเชิด
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.ภาษาฝรั่งเศส
นางธมลพรรณ เดชนุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
 นางจรรยนาถ คำนวณ
ครูชำนาญการ
ค.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาการและงานอาชีพ
นางมาลัย สงพุ่ม
ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
นางสาววาณี บุญพิศ
ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด
ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
นางนุชนารถ เปียแดง 
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.การสอนภาษาญี่ปุ่น
นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด
ครูชำนาญการ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 นางสาวอาริสา  ใจห้าว
ครูชำนาญการ
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
น.ส.ปรียาพร  วิชัยดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
อ.บ.ภาษาเกาหลี
นางสุจิตตรา จันทรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 นางสัจจา ศิริพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
นางสาวณัฐวีภรณ์  มาลา
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น
นางอรุณกมล นาวารัตน์
ครู 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
นางสาวคุณัญญา แพรกเมือง
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
นางขวัญกมล  จันทระคูณ
ครู 
ศศ.ม.วรรณคดีจีนสมัยใหม่
นางสาวฐศุภากร  ทิมจร
ครู 
ศศ.ม.
การสอนจีนสำหรับชาวต่างชาติ
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช