ศิลปะ

นายบุญนำ สว่างภพ
ครูชำนาญการ
ค.บ.บริหารการศึกษา

 

นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ดนตรีศึกษา
นางกฤษณา วุฒิศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์
ครูชำนาญการ
ศษ.บ.นาฏศิลป์ไทยศึกษา

 

นางสาวจินตนา กล้าจงยิ่ง
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.ศิลปะการแสดง
นายสิทธิพร ฆังฆะ
ครู
ค.บ.ดนตรีศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ ช่วยนาค
ครู
ศ.บ.ดนตรีสากล
นางสาวภาวดี พรหมศาสน์
ครูชำนาญการ
ศศ.บ.ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์)
นางกรองกาญจน์ รักษ์พงษ์
ครู
ศบ.ศิลปะไทย
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช