สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสมคิด ชูโชติ  
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพยอม ฤทธิชาญชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.พลศึกษา
นางจิรภรณ์  สุขสมพร
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.สุขศึกษา
 นางผาสุข ถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.พลศึกษา
นายวิทยา ชุมหล่อ
ครูชำนาญการ
 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
 ส.ต.ต.สุธา หนูประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.พลศึกษา
นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.พลศึกษา
นายพศวีร์  จันทวี
ครูผู้ช่วย
ค.บ.พลศึกษา
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช