สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายคมสันติ คงเส้ง  
ครูชำนาญการ
ศษ.บ.ประวัติศาสตร์
นางดวงพร แซ่แต้ 
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา
สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตบัญ
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
 นายโสภณ ภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.พัฒนาชุมชน
นางบุปผา พิกุลทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา
นางพัชรี ขวัญสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา
นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์
ครูชำนาญการ
ค.บ.สังคมศึกษา
นายชำนาญ  ไชยศร 
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา
นางทรงศรี นาคินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.สังคมศึกษา
นางสุมณฑา ศิลาพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้
นางสาวศิโรรัฐ  ชูพร้อม
ครู
ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา
นางศุภวรรณ อาวุธเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา
นางจุฬารัตน์  ทองยัง
ครูชำนาญการ
ค.บ.สังคมศึกษา
นางสาวปรียาภรณ์ บุญฤทธิ์
ครู
กศ.บ.สังคมศึกษา
นางอทิตยา  จันทรัตน์
ครูผู้ช่วย
น.บ.นิติศาสตร์
นางสาวปัณชญา รัตนพันธ์
ครูผู้ช่วย
ค.บ.ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา
นางสาวอรอุรา  นภาพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา