วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฐายิกา บัวผัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ฟิสิกส์
นางภาวิณี ชัยสงคราม
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
นางกาญจนา อิทธคาม มะลิชูู   
ครูชำนาญการ
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
ว่าที่ร.ต.จัตุพงศ์ ศุภศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
นางเจตนา พิศบุญ
ครูชำนาญการ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางปัทมา จรเด่น
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.ม.สิ่งแวดล้อม
นายพัฒนศักดิ์ คงเสน
ครูชำนาญการ
ค.บ.ฟิสิกส์
นางสุรีพร ทองนุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
นายสมเจตน์ เจนการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.เคมี
นายสมชัย มุขดาร์
ครูชำนาญการ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางพวงผกา โชติวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางจิตประภา ศักดามาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.ชีววิทยา 
นางนัฐกานต์ พรมประถม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.ม.การพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน
นางสุจินันท์ ศรีเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวอุไรวรรณ จันทร
ครู 
กศ.ม.การสอนชีววิทยา
นางอ้อมใจ พังยาง
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์
นางสาวทิพากร แสงระวี
ครูชำนาญการ
วท.ม.ปิโตรเคมีและ
และการเรียนการสอน
นางสาวเพ็ญศรี รักษ์ธรรม
ครูชำนาญการ
กศ.ม.การสอนเคมี
นางสาวกฤษณา นินทรกิจ
ครู 
กศ.ม.การสอนเคมี
นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณี
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
นางกาญจนา คงเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
วท.บ.ฟิสิกส์
นางอรนภา ศรีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.ม.ฟิสิกส์ศึกษา
นายทรงพร  ทองนวล
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.วิทยาศาสตร์
นางสาวจรสวรรณ จันทร์เรือง
ครู
วท.บ.เคมี
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
ครู
 ค.บ.ชีววิทยา-
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นายอภิรักษ์ ขนอม
ครูชำนาญการ
วท.บ.ชีววิทยา
นางสาวจีรวรรณ  เพ็งคง
ครูผู้ช่วย
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นายธเนศ หาญใจ
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
นางวิภาพร แก้วกำเหนิด
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
นายอรุณ ไชยวรรณ์ 
ครูชำนาญการ
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
ว่าที่ ร.ต.ณทรัช อิสสระวัฒนะพันธ์ 
ครู
อสบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
นางสาวเบญจพร ย่านวารี 
ครูชำนาญการ
กศ.ม.การสอนคอมพิวเตอร์
นายเดชา หนูมณี
ครูชำนาญการ
วทบ.คอมพิวเตอร์
นายภัททิยะ  จันทร์อุดม
ครู
กศ.ม.การสอนคอมพิวเตอร์
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช