คณะผู้บริหาร

ผูัอำนวยการโรงเรียน

นายสง่า นาวารัตน์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


นายวัชรินทร์  ธรรมชาติ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


นายศรชัย  โชติ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


นางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช