คณะผู้บริหาร

ผูัอำนวยการโรงเรียน

นายสง่า นาวารัตน์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อีเมล : sa-nga.n@kanlayanee.ac.th


นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อีเมล : reungsak.s@kanlayanee.ac.th


นายวัชรินทร์  ธรรมชาติ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อีเมล : watcharin.t@kanlayanee.ac.th


นายศรชัย  โชติ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อีเมล : sornchai.c@kanlayanee.ac.th


นางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อีเมล : wandee.p@kanlayanee.ac.th