วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา