วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ภายในปี พ.ศ.2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความพอเพียง