อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน

อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน :นางฟ้าชูคบเพลิงโชติช่วงอยู่เหนืออักษรแพรชื่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

หมายถึงความงดงามโชติช่วงของสถานศึกษา อันมีแสงของคบเพลิงเป็นแสงนำทางไปสู่ความสำเร็จ

สีประจำโรงเรียน : ขาว – น้ำเงิน

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ หมดจด เหนือความชั่วร้ายทั่งปวง

สีน้ำเงิน หมายถึง ความกล้าหาญในการทำความดีเยี่ยงวีรบุรุษ วีรสตรี ทั้งหลาย

อุดมการณ์ประจำโรงเรียน : เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำสังคม
คติพจน์ : “ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺ โชโต” ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นราชพฤกษ์
เพลงประจำโรงเรียน : เพลงตรึงใจเตือน,เพลงมาร์ชกัลยาณีฯ

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช