อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้ O-NET เป็นฐาน”

กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้ O-NET เป็นฐาน” โดยการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรข้อสอบของสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช