คณะครูและนักเรียนเยี่ยมชมรัฐสภา

๗ พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จำนวน ๕๐ คน ในการนี้ประธานรัฐสภา กล่าวให้โอวาทแก่คณะนักเรียน ใจความว่า ขอให้เยาวชนทุกคนรู้จักบริหารเวลาให้ดี เพราะวัยนี้เป็นวัยที่เรียนรู้อะไรได้มาก สิ่งสำคัญของการศึกษาคือการสร้างและพัฒนาคนให้มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ขอให้ทุกคนเป็นคนดีของบ้านเมือง เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ เคารพกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และขอให้เยาวชนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และเติบโตไปเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช