ประกวดทําคลิปวิดีโอและสื่อประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการ
จัดทําคลิปวิดีโอและสื่อประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประจําปี
งบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ ในการสร้างสรรค์และผลิต
ข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพ บนการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งด้านเทคโนโลยีเนื้อหา รวมถึงรูปแบบการนําเสนอผ่านชอองทางสื่อ
ดิจิทัล ข่าวสั้นหรือสารคดีเชิงข่าวที่นําเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอออนไลน์ ด้วยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มาเป็นเครื่องมือและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามความเหมาะสม โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในเว็บไซต์สื่อสร้างสรรค์ ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจาก  Facebook

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช