งานเดิน – วิ่ง กัลยาณีฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ “COLORFUL RUN 2020”

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง และศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๗ จัดงานเดิน – วิ่ง กัลยาณีฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ “COLORFUL RUN 2020” วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ โดยเดิน – วิ่ง จากหน้าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ฝั่งโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ”) ไปยังค่ายวชิราวุธ เวลา ๐๖.๐๐ น. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน กลุ่มชุมชน สมาคมทุกภาคส่วนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อนำรายได้สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรม สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ บ้านสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช