กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ โดยแบ่งการอยู่ค่ายพักแรมออกเป็น ๑๒ ค่าย ดังนี้

ค่ายย่อยที่ ๑ ลูกเสือ ม.๑ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ
ค่ายย่อยที่ ๒ ลูกเสือ ม.๒ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ฝั่ง๒)
ค่ายย่อยที่ ๓ ลูกเสือ ม.๓ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๗
ค่ายย่อยที่ ๔ เนตรนารี ม.๑ ณ สวนศรีธรรมโศกราช
ค่ายย่อยที่ ๕ เนตรนารี ม.๒ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ฝั่ง๒)
ค่ายย่อยที่ ๖ เนตรนารี ม.๓ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ค่ายย่อยที่ ๗ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.๑ ณ สวนศรีธรรมโศกราช และโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (โรงยิม ฝั่ง๒)
ค่ายย่อยที่ ๘ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.๒ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ค่ายย่อยที่ ๙ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.๓ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และสวนตาสรรค์
ค่ายย่อยที่ ๑๐ ยุวกาชาด ม.๑ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และ ต.มะม่วงสองต้น
ค่ายย่อยที่ ๑๑ ยุวกาชาด ม.๒ ณ กรมทหารราบที่ ๑๕ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายวชิราวุธ
ค่ายย่อยที่ ๑๒ ยุวกาชาด ม.๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สวนศรีธรรมโศกราช และสวนหลวง ร.๙
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช