มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา การสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รองผู้อำนวยการธีระพันธ์ ฑียาพงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ที่สอบได้ลำดับที่ ๑ – ๑๕ และนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา การสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่จัดสอบโดยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
นางสาวมนัญชยา จิตเขม้น สอบได้ลำดับที่ ๑ และได้คะแนนสูงสุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เด็กชายปุรัณ ประเสริฐไทย สอบได้ลำดับที่ ๒ และได้คะแนนสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยอดทอง สอบได้ลำดับที่ ๓
เด็กหญิงเบญจลักษณ์ ลอยวิรัตน์ สอบได้ลำดับที่ ๔
เด็กชายกฤตภาส แช่มช้าง สอบได้ลำดับที่ ๕
เด็กชายกษิดินทร์ หมัดดะอี สอบได้ลำดับที่ ๑๓
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ ไกรนรา สอบได้ลำดับที่ ๑๔
เด็กชายธนนน วราเวชช์ สอบได้คะแนนสูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ

คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช