กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ เพื่อเป็นการเตรียมนักเรียนเข้าสู่สังคมระดับอุดมศึกษา การใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และสอดแทรกคุณธรรม ความรัก ความภูมิใจในสถาบัน มีน้ำใจ เสียสละ เพื่อโรงเรียนและสังคมส่วนรวม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในสังคมต่อไป
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช