แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนเข้าเรียนเข้าเรียน (ภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน)
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช