เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์โรค COVID-19 ขอให้นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชทุกคนตรวจสอบการใช้งานอีเมลโรงเรียน

นักเรียนที่ไม่สามารถใช้งานอีเมลของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ให้บันทึก แบบบันทึกขอรีเซ็ต Password Email โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (@kanlayanee.ac.th)
(เช่น กรณีลืมรหัสผ่าน) ภายในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช