การสอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

การสอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
? ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์
? ความสามารถพิเศษด้านดนตรี – ขับร้อง
? ความสามารถพิเศษด้านเพลงบอก – กลอนสด
? ความสามารถพิเศษด้านกรีฑา
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช