ประกาศปิดเรียน 2 วันคือวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 ด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย

เนื่องจากสถานะการณ์น้ำท่วมในตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอใกล้เคียงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จึงประกาศปิดโรงเรียน 2 วันคือวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563
จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน
นายสง่า นาวารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช